Conform art. 5, alin. (2), din Legea 19/ 2000, se pot asigura in sistemul public, pe bază de contract de asigurare sociala, in conditiile prezentei legi, persoanele care se regasesc in situatiile prevazute la alin. (1) si care doresc sa isi completeze venitul asigurat, precum si persoanele care nu se regasesc in situatiile prevazute la alin. (1).

 

Actele necesare:

- copie BI sau CI

- formular tip

 

 

 

Neplata contributiei de asigurari sociale timp de 6 luni consecutiv constituie pentru casa teritoriala de pensii motiv de reziliere a contractului de asigurare sociala. In aceasta perioada, casele teritoriale de pensii notifica persoanelor in cauza sa se prezinte pentru reglementarea situatiei. In situatia neachitarii contributiei de asigurari sociale restante si a majorarilor de intarziere aferente, rezilierea contractului de asigurare sociala se face incepand cu ziua urmatoare celei pana la care s-a platit contributia de asigurari sociale.

Rezilierea contractului de asigurare sociala din initiativa asiguratului poate interveni oricand pe parcursul derularii acestuia, la data solicitarii. Contributia de asigurari sociale neachitata, precum si majorarile/dobanzile si penalitatile de intarziere aferente se urmaresc conform legislatiei privind recuperarea creantelor bugetare.